The Baking School

Tack!

Thank you to all of you who encourage me to bake with sweetdoughs and sourdoughs! The art of being in the kitchen and being able to bake is a gift and a challenge that for me always combines the earthly and the spiritual. Whatever you do that balances the high spiritual energy with something creative in your everyday life, take advantage of that energy and know that it is something you learned during many lifetimes here on Earth. Don’t waste it. Instead, challenge yourself to become better and more in tune with what you are here to share. Everything is energy and they spread like rings on the water. Fly high and trust your wings!

Tack alla ni som uppmuntrar mig att baka med söta degar och surdegar! Konsten att vara i köket och kunna baka är en gåva och en utmaning som för mig alltid kombinerar det jordiska och det andliga. Vad du än gör som balanserar den höga andliga energin med något skapande i din vardag ta till vara på den energin och vet att det är något du lärt dig under många liv här på Jorden. Slösa inte bort det. Istället, utmana dig själv att bli bättre och i mer harmoni med det som du är här för att dela med dig. Allt är energier och de sprider sig som ringar på vattnet. Flyg högt och lita på dina vingar!

Enlighten Your Tastebuds

Mösatörver

It is best if you make the batter on 5 eggs, 540 grams of powdered sugar, 270 grams of wheat flour, 15 grams of baking powder, 30 grams of cocoa, 300 gram of butter, 300 grams of water, 200 grams of 70% chocolate. If you do not like too dark chocolate, take half milk chocolate. Chop it into small pieces so it melts properly during baking.

You make the glaze after your own head with cream, 70% chocolate and cooled coffee.

Decide how high you want the cake, if you don’t have a baking tin take baking paper on which you fold edges. Grease the plate so the paper is still, but do not take too much butter so it becomes too sticky. Pour out the batter so it is even in all corners. Bake for 15 minutes and keep an eye on it so it does not get too dry, but remember that it is not a sticky cake!

Turning the cake on a tray is an art. Do not burn yourself. Carefully remove the baking paper and cut straight edges. Eat up the edges immediately and check how it tastes.

Heat the cream, melt the chocolate, in with the coffee and stir to a perfect icing. Cool so you can just spread it on the cake.

Cut exactly equal pieces. Wait for a special guest and whip cream. Or freeze the cake and put on the icing when it is to be served. If you are an obsessed chocolate lover, you eat without cream but if you want something good, add whipped cream!

Chocolate contains tryptophan, which is the building block of serotonin, which activates dopamine. Dopamine is the body’s reward system and happiness hormone that provides sex drive, well – being and reduces the risk of depression. The pineal gland and our third eye, the gateway to heaven, control serotonin. The pineal gland is ruled by 5 degrees in Aries, a degree where you can see how you can receive light from the universe and open a spiritual door in your soul. That degree also controls both eyes.

Bäst blir om du gör smeten på 5 ägg, 540 gram strösocker, 270 gram vetemjöl, 15 gram bakpulver, 30 gram kakao, 300 gram smör, 300 gram vatten, 200 gram 70 % choklad. Om du inte tycker om för mörk choklad ta hälften mjölkchoklad. Hacka den i små bitar så den smälter ordentligt under gräddningen.

Glasyren gör du efter eget huvud med grädde, 70 % choklad och avsvalnat kaffe.

Bestäm hur hög du vill ha kakan, har du ingen form ta bakplåtspapper som du viker kanter på. Smöra plåten så pappret ligger still men ta inte för mycket smör så det blir för kladdigt. Häll ut smeten så det blir jämt i alla hörn. Grädda i 15 minuter och håll koll på så den inte blir för torr men kom ihåg att det är ingen kladdkaka!

Att vända upp kakan på en bricka är en konst. Bränn dig inte. Ta försiktigt av smörpappret och skär raka kanter. Ät up kanterna direkt och kolla hur det smakar. 

Värm grädden, smält chokladen, i med kaffet och rör till en perfekt glasyr. Svalna så det precis går att bre ut den på kakan.

Skär exakt lika stora bitar. Vänta på någon speciell gäst och vispa grädde. Eller frys in kakan och lägg på glasyren när den ska serveras. Om ni är besatta chokladälskare äter ni utan grädde men vill ni ha något gott så ös på med vispad grädde!

Choklad innehåller tryptofan som är byggstenen till serotonin som aktiverar dopamin. Dopaminet är kroppens belöningssystem och lyckohormon som ger sexlust, välbefinnande och minskar risken för depression. Tallkottkörteln och vårt tredje öga, porten till himlen, styr serotonin. Tallkottkörteln styrs av 5 grader i Väduren, en grad där du kan se hur du kan ta emot ljus från universum och öppna en andlig dörr i din själ. Den graden styr också båda ögonen.

Raspberry caves

Stir 200 grams of butter and 1 dl of sugar into a smooth dough. Mix 1 teaspoon vanilla sugar, 1 teaspoon baking powder and 4.5 dl wheat flour and stir into the batter. Form the dough into a roll, cut into pieces and place in small paper forms. Press a small hole in each cookie. Make your own raspberry jam, let it cool and put raspberry jam in each cake. Bake at 175 degrees for about 15 minutes until they become slightly golden brown.

The red color is the one that symbolizes true love and the innermost sacred heart where your truth resides. No path is possible without finding that heart. The Sun in astrology represents the physical heart, Venus together with Juno, Cupid, Psyche, Eros, Proserpina the emotional and 10-11 degrees in the sign of Gemini the highest spiritual heart.

Hallongrottor

Rör 200 gram smör och 1 dl socker till en smidig deg. Blanda 1 tsk vaniljsocker, 1 tsk bakpulver och 4.5 dl vetemjöl och rör ner i smeten. Forma degen till en rulle, skär i bitar och lägg i små pappersformar. Tryck ut en lite grop i varje kaka. Gör din egen hallonsylt, låt den svalna och lägg i hallonsylt i varje kaka. Grädda i 175 grader i ca 15 minuter till de blir lätt gyllenbruna.

Den röda färgen är den som symboliserar äkta kärlek och det innersta heliga hjärtat där din sanning bor. Ingen väg är möjlig utan att finna det hjärtat. Solen i astrologin representerar det fysiska hjärtat, Venus tillsammans med Juno, Amor, Psyke, Eros, Proserpina det emotionella och 10-11 grader i Tvillingarnas tecken det högsta andliga hjärtat.

Kalljästa kanelbullar

Cold Fermented Cinnamon Buns

Find your best wheat dough recipe and let the dough rise in a plastic bowl in the fridge overnight. Make the best filling ever – it must be absolutely spreadable, i.e. the butter must be soft – and roll out the dough so it is perfect to roll. If you are in the mood and have apples you picked yourself, make apple puree and add a layer. Cut into equal pieces and bake in baking paper. Pearl sugar, pearl sugar!

The pearl of the Moon shines in your sixth chakra. The Moon is the most difficult satellite and energy to interpret in a horoscope. It controls the tide, nocturnal animals and body fluids. It tells about your past lives, your telepathic ability and how you can activate your immune system with your soul. If you want to know the way to your highest spiritual power, study the Moon in your horoscope.

Kalljästa Kanelbullar

Leta reda på ditt bästa vetedegsrecept och låt degen jäsa i en plastbunke i kylskåpet över natten. Gör den bästa fyllning någonsin – den måste absolut vara bredbar, dvs smöret måste vara mjukt – och kavla ut degen så den blir perfekt att rulla. Är du på humör och har äpplen du plockat själv så gör äpplemos och lägg på ett lager. Skär i lika stora bitar och grädda i pappersformar. Pärlsocker, pärlsocker!

Månens pärla lyser i ditt sjätte chakra. Månen är den mest svårtolkade satellit och energi i ett horoskop. Den kontrollerar tidvattnet, nattdjur och kroppens vätskor. Den berättar om dina tidigare liv, din telepatiska förmåga och hur du med din själ kan aktivera ditt immunförsvar. Vill du veta vägen till din högsta andliga kraft, studera Månen i ditt horoskop.

Maränger Med Choklad

Meringues With Chocolate

Getting meringues tough and crispy is a challenge. To turn the chocolate down another. Baking time depends on how big you want them. I baked mine at 125 degrees for 30 minutes and then 100 degrees and almost another hour. Egg whites, sugar, vinegar, vanilla sugar and 50 grams of melted chocolate.

Earth eggs, light eggs or star eggs in a woman.

An earth egg is a primary follicle that rolls out in peace from the treasure chamber where a woman’s ovary is located, matures into a tertiary follicle, ruptures during ovulation and allows its egg to be captured by the fallopian tube to be fertilized or not. The earth eggs look like white pearls.

A light egg is a primary follicle that shimmers on the inside of the ovaries and is activated when the earth eggs run out. They are activated by stem cell-like cells controlled by DNA codes in the blueprints of the ovaries found in the aura, the body’s etheric cover. The candle eggs resemble ethereal pearls.

A star egg comes from outside donated by the universe that some call God, Goddess or the energy of space. That egg is ready for fertilization with the help of a human sperm or it is already fertilized by God, Goddess or the energy of space and you do not need either eggs or sperm to get pregnant. It is called parthogenisis. The star eggs resemble extraterrestrial pearls.

Maränger Med Choklad

Att få maränger sega och krispiga är en utmaning. Att vända ner chokladen en annan. Gräddningstiden beror på hur stora du vill ha dem. Jag gräddade mina i 125 grader i 30 minuter och sedan 100 grader och nästan en timme till. Äggvitor, socker, ättikssprit, vaniljsocker och 50 gram smält choklad.

Jordägg, ljusägg eller stjärnägg i en kvinna.

Ett jordägg är en primär follikel som rullar fram i godan ro ur skattkammaren där en kvinnas ägganlag finns, mognar till en tertiär follikel, brister under ägglossningen och låter sitt ägg fångas upp av äggledaren för att bli befruktat eller inte. Jordäggen liknar vita pärlor.

Ett ljusägg är en primär follikel som skimrar på äggstockarnas insida och som aktiveras då jordäggen är slut. De aktiveras av stamcellsliknande celler styrda av DNA koder i äggstockarnas blåkopior som finns i auran, kroppens eteriska hölje. Ljusäggen liknar eteriska pärlor.

Ett stjärnägg kommer utifrån skänkt av universum som en del kallar Gud, Gudinna eller rymdens energi. Det ägget är färdigt för befruktning med hjälp av en mänsklig spermie eller så är det redan befruktat av Gud, Gudinna eller rymdens energi och du behöver vare sig ägg eller spermie för att bli gravid. Det kallas parthogenisis. Stjärnäggen liknar utomjordiska pärlor.

Florentines

Florentines

Take any recipe. Getting the perfect flare is about how much you click out on the plate. And how to distribute the batter. It must be smooth and like a circle. You cannot throw on the batter and hope for the best. I take a raw tablespoon. Yes, it takes time to click out a whole batter for the cookies must not be too close together. Then comes the difficult; to let them bake to the right color – you have to stare at the cakes all the time (if you do not have an oven door with glass it will be tricky), then you take out the plate and burn your fingers off when they are to be placed over rolls so they become beautifully arched .

An arch is a gate you must go through to get to your inner temple. Your inner temple is the only place worth visiting during your strange journey on Earth. There are all the answers that your soul has accumulated over eons of time. You are a light being in human form and your inner temple is a room of light. Visit it.

Knäckflarn

Ta vilket recept som helst. Att få perfekta flarn handlar om hur mycket du klickar ut på plåten. Och hur du fördelar smeten. Den måste vara jämn och som en cirkel. Du kan inte slänga på smeten och hoppas på det bästa. Jag tar en rågad matsked. Ja, det tar tid att klicka ut en hel smet för kakorna får inte ligga för nära varandra. Sen kommer det svåra; att låta dem grädda till den rätta färgen – du måste stirra på kakorna hela tiden (har du ingen ugnslucka med glas så blir det knepigt), sen tar du ut plåten och bränner fingrarna av dig när de ska läggas över kavlar så de blir vacker bågformade.

Ett valv är en port du måste gå genom för att komma till ditt inre tempel. Ditt inre tempel är den enda plats som är värd att besöka under din märkliga resa på Jorden. Där finns alla svar som din själ samlat på sig under eoner av tid. Du är en ljusvarelse i mänsklig form och ditt inre tempel är ett rum av ljus. Besök det.

Drömmar

Dreams

They should melt in your mouth. Otherwise there is something wrong. The dough must be worked together so that it does not crumble. The softer the butter, the lighter. I weigh every click of dough and roll and then they have to wait in the fridge because if they are cold the sugar does not melt out in the oven.

Can you dream true dreams? That ability is innate and sends you into the future whether you want to or not. The hippocampus activates your ability to dream and remember ordinary dreams. The hippocampus controls your cosmic memory, and as you begin to remember who you are and why you are here on Earth, you can more easily begin to walk the path that your mission sends you on.

Drömmar

De ska smälta i munnen. Annars är det nåt fel. Degen måste arbetas ihop så den inte smular. Ju mjukare smöret är desto lättar. Jag väger varje klick deg och rullar och sedan får de vänta i kylen för om de är kalla så smälter sockret inte ut i ugnen.

Kan du drömmar sanndrömmar? Den förmågan är medfödd och skickar in dig i framtiden vare sig du vill eller inte. Hippocampus aktiverar din förmåga att drömma och komma ihåg vanliga drömmar. Hippocampus styr ditt kosmiska minne och när du börjar komma ihåg vem du är och varför du är här på Jorden kan du lättare börja gå den väg som din mission skickar ut dig på.

Semlor

Sweet Rolls

Fluffy buns that are filled with soft-stirred almond paste and a little whipped cream and then you sprinkle elegantly over whipped cream and singles over icing sugar. They should be eaten freshly made. Try to have a perfect wheat day and keep a close eye on the flour so it does not become too much. Never pour in as much flour as it says in the recipes, but decide for yourself. Wheat dough’s are sensitive things. Weather, wind, flour, exact temperature of the liquid, temperature in the kitchen and your own mood determine everything.

Semlor are eaten 47 days before Easter. The Meton full moon has been used to calculate when the Christian Passover falls. Meton’s cycle is a 19-year period associated with the nodes’ transits in a horoscope. The nodes control fate and decide what should happen and when it should happen. The south node is memories of past lives and the northern node is the new path your soul intends to walk.

Semlor

Fluffiga bullar som fylls med mjukrörd mandelmassa och lite vispad grädde och sen spritsar du elegant över vispad grädde och singlar över florsocker. De ska ätas nygjorda. Försök få en perfekt vetedag och håll stenkoll på mjölet så det inte blir för mycket. Häll aldrig någonsin i så mycket mjöl som det står i recepten utan avgör själv. Vetedegar är känsliga saker. Väder, vind, mjöl, exakt temperatur på vätskan, temperatur i köket och ditt eget humör bestämmer allt.

Semlor äts 47 dagar innan påsk. Den Metonska fullmånen har använts för att beräkna när den kristna påsken infaller. Metons cykel är en 19-årsperiod som hör ihop med nodernas transiter i ett horoskop. Noderna styr ödet och bestämmer vad som ska hända och när det ska hända. Den södra noden är minnen från tidigare liv och den norra noden är den nya väg din själ tänkt vandra.

Chokladrulltårta med tryffelkräm och frysta lingon från Småland

Chocolate roll cake with truffle cream and frozen lingo berries from Småland

Not much to say about it, make a regular roll cake with cocoa and roll up the cake with the paper on without filling to keep it cool. When you are going to fill it later, it is easier if you roll out the cake and then easily roll it up into a nice roll!

Lingo berry contains as much resveratrol as grapes. Resveratrol is an antioxidant that is said to be anti-inflammatory, neurological, anti-cancer, anti-viral and even anti-aging.

Chokladrulltårta med tryffelkräm och frysta lingon från Småland

Inte så mycket att orda om den, gör en vanlig rulltårta med kakao och rulla ihop kakan med pappret på utan fyllning för att den ska kallna. När du ska fylla den sen är det lättare om du rullar ut kakan för att sen lätt rulla ihop den till en fin rulle!

Lingon innehåller lika mycket resveratrol som vindruvor. Resveratrol är en antioxidant som sägs vara är antiinflammatorisk, neurologisk, cancerhämmande, virushämmande och till och med antiåldrande.

Drömrulltårta

Dream cake

Interpreting dreams is an art.

There is a difference between remembering what the soul does on the other side when you sleep, dreaming true dreams and getting stuck at the lowest level of the astral plane before you have time to wake up so you dream nightmares.

Remembering what the soul does on the other side when you sleep is easy. Just remember that!

Dreaming true dreams is not a dream to ask for because true dreams are both blessings and warnings and I have learned that you never get away from what they show. Never ever. True dreams have a very special energy that is unlike anything else.

Waking up before you have time to get down into the body and get caught up in nightmares is not fun and it is an art to avoid it.

Sometimes dreams are perceived as lots of things at the same time and then you have to know what is what.

People who claim they never dream need to train their memory to remember what they do when they sleep. They must remember what other souls say to them on the other side.

People who have not learned in the awake state to walk between different dimensions must interpret their dreams to understand something.

People who get caught up in chaos coming from souls who have passed on to the other side must learn to speak out otherwise they dream the things they should not dream. Souls who have not moved on should not move in apartments or houses for long periods of time and affect dreams, they should move on and if they want something, they should come by and tell what they want and then disappear.

All dreams have deep messages that are about the present and how to solve your problems.

Drömrulltårta

Att tolka drömmar är en konst.

Det är skillnad på att komma ihåg vad själen gör på andra sidan när man sover, drömma sanndrömmar och fastna på lägsta nivån av astralplanet innan man hinner vakna så man drömmer mardrömmar.

Att komma ihåg vad själen gör på andra sidan när man sover är enkelt. Det är bara att komma ihåg det!

Att drömma sanndrömmar är ingen önskedröm att be om eftersom sanndrömmar är både välsignelser och varningar och jag har lärt mig att man aldrig någonsin kommer undan det de visar. Aldrig nånsin. Sanndrömmar har en mycket speciell energi som inte liknar något annat.

Att vakna innan man hinner ner i kroppen och fastna i mardrömmar är inte roligt och det är en konst att undvika det. 

Ibland uppfattas drömmar som massor av saker på samma gång och då måste man veta vad som är vad.

Människor som hävdar de aldrig drömmer måste träna upp sitt minne för att komma ihåg det de gör när de sover. De måste minnas vad andra själar säger till dem på andra sidan.

Människor som inte lärt sig i vaket tillstånd att gå mellan olika dimensioner måste tolka sina drömmar för att förstå något.

Människor som fastnar i kaos som kommer från själar som gått över på andra sidan måste lära sig att säga ifrån annars drömmer de saker de inte borde drömma. Själar som inte gått vidare ska inte röra sig i lägenheter eller hus under längre tider och påverka drömmar, de ska går vidare och vill de något ska de komma förbi och berätta vad de vill och sedan försvinna.

Alla drömmar har månfacetterade budskap som handlar om nuet och hur du ska lösa dina problem.