There are as many paths to inner enlightenment as there are people on Earth. Therefore, have understanding and empathy with each person’s path. You can only walk your own path, no one else’s. But you can inspire others to find the way to their own heart.
Det finns lika många vägar till inre upplysning som det finns människor på Jorden. Ha därför överseende och empati med varje människas väg. Du kan bara gå din egen väg, ingen annans. Men du kan inspirerar andra att finna vägen till sitt eget hjärta.
The path to the spiritual enlightenment that you are here to achieve is long and challenging and at times completely exhausting. People and events that come your way cause you to crystallize details and behavior and above all memories you carry with you in your soul from previous lives and in your body in the form of cell memories from previous generations.
The process of crystallization expresses itself through the elements of the Earth; Fire, Earth, Water and Air. When that process has reached a higher plane, the cosmic elements take over and energies from different planets and galaxies and possibly parallel universes challenge you in new ways.
The Element’s path through the Zodiac is extremely complicated because it manifests in such a diverse way that it is impossible for a human being to fully grasp. The light of the fixed stars affects the Geocentric and Heliocentric Zodiac differently. In the Geocentric solar system, the Earth is at the center and in the Heliocentric, the Sun is at the center. There is also a big difference between the Tropical Zodiac and the Sidereal. The Tropical Zodiac does not take into account the Earth’s Precession as the Sidereal does. In the world of astrology, it means the difference between the horoscope of the soul and the spirit. Here the Earth’s elements are described according to the Tropical Zodiac, which is the most common.
Vägen till att nå den andliga upplysning som ni är här för att uppnå är lång och utmanande och stundtals helt utmattande. Människor och händelser som kommer i er väg får er att kristallisera detaljer och beteende och framför allt minnen ni bär med er i själen från tidigare liv och i kroppen i form av cellminnen från tidigare generationer.
Kristalliserings processen tar sig uttryck genom Jordens element; Eld, Jord, Vatten och Luft. När den processen nått ett högre plan tar de kosmiska elementen vid och energier från olika planeter och galaxer och möjligtvis parallella universum utmanar er på nya sätt.
Elements väg genom Zodiaken är extremt komplicerad eftersom den manifestras på ett så mångfaldigt sätt att det är omöjligt att fullt ut greppa för en människa. Fixstjärnornas ljus påverakar den Geocentriska och Heliocentriska Zodiaken olika. I det Geocentriska solsystemet är Jorden i centrum och i den Heliocentriska är Solen i centrum. Det är också tillika stor skillnad på den Tropiska Zodiaken och den Sideriska. Den Tropiska Zodiaken tar inte hänsyn till Jordens  Precession vilket den Sideriska gör. I astrologins värld innebär det skillnaden mellan själens och andens horoskop. Här beskrivs Jordens element enligt den Tropiska Zodiaken, som är den mest förekommande.
Earth’s element Fire is a burning intense energy that never seems to go out as the body has difficulty being still but prefers to be in motion to keep the flame burning. A constant pursuit of challenges and new projects and paths that no one else has taken will hopefully finally give access to the cosmic fire whose flame burns at frequencies you must learn to manage.
The Fire of Earth is Aries, Leo and Sagittarius in the Zodiac and the pioneer, leader and adventurer must choose their torch according to what is desired to be created. On the day the Earthly Fire rises in its light, energies from Alpheratz; The alpha star in Andromeda, Regulus; Alpha star in Leo and Rukbat; The alpha star in Sagittarius influences you and you can learn to create in larger contexts where some form of spirituality gives empathy and love to the environment. Mars, Eris, the Sun, Apollo, Jupiter and Zeus show how fire expresses itself in your horoscope.

 

Jordens element Eld är en brännande intensiv energi som aldrig tycks slockna då kroppen har svårt att vara stilla utan vill helst vara i rörelse för att hålla lågan brinnande. En ständig jakt på utmaningar och nya projekt och vägar som ingen annan gått ger förhoppningsvis till slut tillgång till den kosmiska elden vars låga brinner på frekvenser ni måste lära dig att hantera.
Jordens Eld är Väduren, Lejonet och Skytten i Zodiaken och pionjären, ledaren och äventyraren måste välja sin fackla efter vad som önskas skapas. Den dag den Jordiska elden höjs i sitt ljus kan energier från Alpheratz; Alfa stjärnan i Andromeda, Regulus; Alfa stjärnan i Lejonet och Rukbat; Alfa stjärnan i Skytten påverka er och ni kan lära er skapa i större sammanhang där någon form av andlighet skänker empati och kärlek till omgivningen. Mars, Eris, Solen, Apollo, Jupiter och Zeus visar hur elden tar sig uttryck i ert horoskop.

 

Earth’s element Earth is a magical manifesting force that constantly changes and fertilizes nature, which means that the body needs to feel the primordial power of Mother Earth in order to bring about changes. A deep longing to save nature, build the house of the future and protect animals gives constant thoughts and ideas about improving nature’s conditions.
The Earth of the Earth is Taurus, Virgo and Capricorn and the Priestess, Maiden and Miracle Goddess must choose their seeds according to what is desired to be created.
The day the Earthly Earth is raised in its power and you gain access to the Earth’s core, energies from the Pleiades, Spica and Lyra can take hold and miracles can be accomplished. Transpluto, Vulcan, Ceres, Venus, Kronos and Saturn show how the Earth expresses itself in your horoscope.
 
Jordens element Jord är en magisk manifesterande kraft som ständigt förändras och fertiliserar naturen vilket gör att kroppen behöver känna Moder Jords urkraft för att kunna åstadkomma förändringar. En djup längtan efter att rädda naturen, bygga framtidens hus och värna om djur ger ständiga tankar och ideér om att förbättra naturens villkor.
Jordens Jord är Oxen, Jungfrun och Stenbocken och prästinnan, jungfrun och mirakelgudinnan måste välja sina fröer efter vad som önskas skapas.
Den dag den Jordiska jorden höjs i sin kraft och ni får tillgång till Jordens kärna kan energier från Plejaderna, Spica och Lyra ta vid och mirakel kan åstadkommas. Transpluto, Vulcan, Ceres, Venus, Kronos och Saturnus visar hur Jorden tar sig uttryck i era horoskop.
Earth’s element Water is a mysterious sphere that envelops man externally and internally and opens the mind through dreams, fantasies and intuitive thinking. A need to be untouched, free and to be able to think and feel clearly is confirmed by the water in whatever form it comes. All forms of purification processes in therapy, healing or general purification are governed by water where the inner purification of the body’s water and emotions is the greatest.
The Water of Earth is Cancer, Scorpio and Pisces and the sacred scarab, eagle and muses of art must choose their frequency in sound and light according to what is desired to be created.
The day the Earthly Water is raised in its power and you gain access to the flow, Sirius, Antares and Pegasus can inspire masterpiece. The Moon, the White Moon, Hades, Pluto and Poseidon and Neptune show how water manifests itself in your horoscope.
Jordens element Vatten är en mystisk sfär som omsluter människan i det yttre och inre och öppnar sinnet genom drömmar, fantasier och intuitivt tänkande. Ett behov av vara oströrd, fri och att få tänka och känna klart bejakas att vattnet i vilken form det än kommer. Alla former av reningsprocesser i terapi, healing eller allmän rening styrs av vatten där den inre reningen av kroppens vatten och känslor är den största.
Jordens Vatten är Kräftan, Skorpionen och Fiskarna och den heliga skarabén, örnen och konstens muser måste välja sin frekvens i ljud och ljus efter vad som önskas skapas.
Den dag det Jordiska vattnet höjs i sin kraft och ni får tillgång till flödet kan Sirius, Antares och Pegasus inspirerar till storverk. Månen, Den vita Månen, Hades, Pluto och Poseidon och Neptunus visar hur vattnet tar sig uttryck i era horoskop.
Earth’s element Air is a swirling invisible energy that varies from calm to hurricane force in your mental world where thought lives on innovation and forward thinking which must be used as a constant creation and learning. A struggle to constantly devise solutions to seemingly intractable problems is rewarded when technical or spiritual methods bring peace and harmony.
The Air of Earth is Gemini, Libra and Aquarius and the bookkeeper, judge and seer of the future must choose their energy according to what is desired to be created.
The day the Earthly Air is raised in strength and channels are opened to Castor, Pollux, Arcturus and Cygnus, the future can be revealed. Mercury, Uranus, Juno, Venus, Chiron show how the air expresses itself in your horoscope.
Jordens element Luft är en virvlande osynlig energi som varierar från stiltje till orkanstyrka i er mentala värld där tanken lever på nytänkande och framåtanda vilket måste användas som ett konstant skapande och lärande. En kamp för att ständigt tänka ut lösningar på till synes olösliga problem ger belöning när tekniska eller andliga metoder skänker frid och harmoni.
Jordens element Luft är Tvillingarna, Vågen och Vattumannen och bokhållaren, domaren och framtidskännaren måste välja sin energi efter vad som önskas skapas.
Den dag den Jordiska Luften höjs i sin styrka och kanaler öppnas till Castor, Pollux, Arcturus och Cygnus kan framtiden visa sig. Merkurius, Uranus, Juno, Venus, Chiron visar hur luften tar sig uttryck i era horoskop.
Quinta essentia, the mysterious fifth element, sometimes called plasma or ether, refers to an expression used by the ancient philosophers to describe a substance that they believed permeated space and through the light of the stars.
First the four elements were described, which are the rulers of Earth and man, and then the energy which refers to a higher feeling, a logos or a divine force containing the soul and spirit. This Quinta essentia is an energy that can never die or disappear.
The five-pointed star creates a symbolic figure of man with two legs, two outstretched arms and a head; the undivided fulfilled personality which has different meanings depending on the spiritual tradition used. A pentagram is eternal even if you can draw it with a line and when you enclose it in a circle it becomes a pentacle, a disc found in the world of magical cards that represents the earth showing a fatal movement.
In the Hindu divine world, the pentacle refers to Lakshmi, the famous goddess who is the companion of Vishnu. When Vishnu churned the wonderful ocean of milk, Lakshmi rose like a shining star.
The spiritual origin of Quintessence comes from the cosmic plane which is connected to the divine memory and universal rays which radiate down through the auras of humanity and bestow miracle healing.
Quinta essentia, det mystiska femte elementet, som ibland kallas plasma eller eter, hänvisar till ett uttryck som de gamla filosoferna använde för att beskriva ett ämne som de trodde genomträngde rymden och genom ljuset från stjärnorna.
Först beskrevs de fyra elementen, vilka är härskande för Jorden och människan, och sedan energin som hänvisar till en högre känsla, en logotyp eller en gudomlig kraft som innehåller själen och anden. Denna Quinta essentia är en energi som aldrig kan dö eller försvinna.
Den femuddiga stjärnan skapar en symbolisk figur av människan med två ben, två utsträckta armar och ett huvud; den odelade uppfyllda personligheten som har olika slags betydelser beroende på vilken andlig tradition som används. Ett pentagram är evigt även om du kan rita det med en linje och när du omsluter det i en cirkel blir det en pentakel, en disk som finns i världen av magiska kort som representerar jorden som visar en ödesdiger rörelse.
I den hinduiska gudomliga världen hänvisar pentakeln till Lakshmi, den berömda gudinnan som är följeslagare till Vishnu. När Vishnu vispade det underbara havet av mjölk steg Lakshmi upp som en lysande stjärna.
Kvintessensens andliga ursprung kommer från det kosmiska planet som är kopplat till det gudomliga minnet och universella strålar vilka strålar ner genom mänsklighetens auror och skänker mirakelhealing.