Describing Kundalini Shakti to a layman is like picking a single word out of the Encyclopaedia Britannica and believing it explains all the wisdom contained there. Kundalini is a wisdom that becomes a way of life and whose multifaceted complex patterns cannot be divided or split apart. If you remove the smallest unit, the whole loses its meaning. It’s all or nothing.
“Displace one note and there would be diminution. Displace one phrase and the structure would fall”. Antonio Salieri reflecting upon Mozart’s music. Amadeus Mozart.
It is a well-known fact that it is during the time – not before or after – that great pain is going on within a person that the highest universal ability to give healing is offered to him and then asked to be used on those occasions when an outsider appears worthy of receiving it.
However, dignity is something you deserve, not taken for granted that you have.
Kundalini energy can be found in astrology by studying the long path that a soul has walked in eons of life to manifest this cosmic fire in life on Earth and reawaken in the body owned today. It is a complex pattern that requires an open sixth and seventh chakra in an astrologer to decipher where, if at all, Kundalini has a prominent role in a horoscope.
The breathtaking ultimate result of Kundalini is the union of Vesta – Kundalini, Hygeia – Kundalini and Shiva – Kundalini. Vesta is the fire. Hygeia the path of fire in the body. And Shiva is when one completely masters and owns the supreme Kundalini. But the key to that gate and the beginning of the journey is held by the Goddess Isis who is the ultimate of challenges because she is the missing link to create perfection. Also, it is Juno who manifests the Kundalini.
You can look at the Kundalini through a quantum, subatomic, atomic, molecular, cellular, organ, organismic, physical, emotional, mental, spiritual, mystical, mythic, sociological and artevolutionary lens — for it encompasses all of these.
Planets like Chiron, Uranus, Pluto activate through transits and progressions the opening of the Kundalini – if there is karma and destiny to go that way – and the process is determined by how far the soul reached in previous lives.
The container of the Kundalini is governed by the Moon and certain degrees in the Zodiac that show how the soul and body and mind can bear and balance the fire.
 
Att för en lekman beskriva Kundalini Shakti är som att välja ut ett enda ord ur Encyclopaedia Britannica och tro det förklarar all den visdom som finns där. Kundalinin är en visdom som blir en livsstil och vars mångfacetterade komplicerade mönster inte går att dela upp eller splittra isär. Tar man bort den minsta lilla enhet mister helheten sin mening. Det är allt eller inget.’
“Displace one note and there would be diminishment. Displace one phrase and the structure would fall”. Antonio Salieri reflecting upon Mozart’s music. Amadeus Mozart.
Det är ett vedertaget känt faktum att det är under tiden – inte före eller efter – som en stor smärta pågår inom en människa som den högsta universella förmågan att ge healing erbjuds till henne för att sedan ombedes att användas i de tillfällen då någon utomstående visar sig värdig att få den.
Dock är värdighet är något man förtjänar inte tar för givet att man har.
Kundalinienergin kan man finna inom astrologin genom att studera den långa väg som en själ vandrat i eoner av liv för att manifestera denna kosmiska eld i livet på Jorden och återigen väcka upp i den kropp som ägs idag. Det är ett komplexet mönster som kräver ett öppet sjätte och sjunde chakra hos en astrolog för att kunna tyda var, om utifall att, kundalinin har en framträdande roll i ett horoskop.
Det hisnande ultimata resultatet av Kundalini är föreningen av Vesta – Kundalini, Hygeia – Kundalini och Shiva – Kundalini. Vesta är elden. Hygeia eldens väg i kroppen. Och Shiva är när man helt och hållet bemästrar och äger den suprema Kundalinin. Men nyckeln till den porten och början av resan ägs av Gudinnan Isis som är den yttersta av utmaningar eftersom hon är den länk som fattas för att skapa fullkomlighet. Också är det Juno som manifesterar Kundalinin.
Ni kan titta på Kundalinin en genom kvant, subatomär, atomär, molekylär, cellulär, organ, organism, fysisk, känslomässig, mental, andlig, mystisk, mytisk, sociologisk och artevolutionär lins — för den omfattar alla dessa.
Planeter som Chiron, Uranus, Pluto aktiverar genom transiter och progressioner öppnandet av Kundalinin – om det finns som karma och öde att gå den vägen – och processen bestäms av hur långt själen nått i tidigare liv.
Behållaren av Kundalinin styrs av Månen och vissa grader i Zodiaken som visar hur själen och kroppen och sinnet orkar bära och balansera elden.