To understand a feeling that affects the body through the chakras. Att förstå en känsla som påverkar kroppen genom chakrorna.

First Chakra:

a.) Chronic Pain.

Keywords: Look for the key that can unlock your inner chaos. Visualization: I’m free to fly like a bird.

b.) Painful sensations from indefinable energies in the body.

Keywords: Grief over the loss of the beautiful in life. Visualization: I find an enchanted garden that heals me.

c.) Tenderness and discomfort on the genitals.

Keywords: The longing to belong with a special person. Visualization: I listen for the voice of the one to come.

d.) Sensitive legs and feet.

Keywords: Fatigue about not knowing how to live. Visualization: I find my own path.

e.) Skin problems.

Keywords: Exhaustion from trying to scratch away irritation. Visualization: I seek rest and tranquillity and I have confidence.

f.) Constipation.

Keywords: Deep fear of falling from the Earth into emptiness. Visualization: The earth is safe and protects me.

g.) Body parts that feel numb, sting and ache.

Keywords: Concerns that come from stress over having to control details. Visualization: I move between all worlds and am happy.

h.) Hypersensitive mucous membranes.

Keywords: Weak about feeling eaten up by others. Visualization: I have the right to be for myself.

i.) Painful knuckles and joints.

Keywords: Tired of too heavy burdens. Visualization: I walk in the light and with easy steps.

Första chakra:

a.) Kronisk smärta. Nyckelord: Leta efter den nyckel som kan låsa upp ditt inre kaos. Visualisering: Jag är fri att flyga som en fågel.

b.) Plågsamma sensationer från odefinierbara energier i kroppen.

Nyckelord: Sorg över förlusten av det vackra i livet. Visualisering: Jag finner en förtrollad trädgård som läker mig.

c.) Ömhet och obehag på genitalierna.

Nyckelord: Längtan att höra samman med en speciell människa.  Visualisering: Jag lyssnar efter rösten från den som ska komma.

d.) Känsliga ben och fötter.

Nyckelord: Trötthet över att inte veta hur man ska leva. Visualisering: Jag finner min egen väg.

e.) Hudproblem.

Nyckelord: Utmattning av att försöka klia bort irritation. Visualisering: Jag söker vila och ro och jag har tillit.

f.) Förstoppning.

Nyckelord: Djup rädsla att falla ner från Jorden ut i en tomhet. Visualisering: Jorden är trygg och skyddar mig.

g.) Kroppsdelar som känns stumma, sticker och värker.

Nyckelord: Oro som kommer från stress över att behöva kontrollera detaljer.  Visualisering: Jag rör mig mellan alla världar och är glad.

h.) Överkänsliga slemhinnor.

Nyckelord: Svag över att känna sig uppäten av andra. Visualisering: Jag har rätt att vara för mig själv.

i.) Värkande knogar och leder.

Nyckelord: Trött av för tunga bördor. Visualisering: Jag går i ljuset och med lätta steg.

Second Chakra

a.) Childless against their will.

Keywords: Derive on constraints. Visualization: I find the wisdom of miracle fertilizations.

b.) Upset stomach.

Keywords: Reluctance to live among anger and imbalance. Visualization: I am holy and I meet the right people.

c.) Obsessed with diets.

Keywords: Fear of ingesting the wrong food. Visualization: I find the nutrition that makes me feel good.

d.) Sexual frustration.

Keywords: Deep pain from old memories. Visualization: Everything is joy and I am joy.

e.) Pain in the ovaries and testicles although nothing is wrong.

Keywords: Doubt. To believe more in science than miracles. Visualization: I am divine.

f.) Overactive bladder.

Keywords: Nervousness about being around energy thieves. Visualization: I can go where I want, when I want.

Andra chakrat:

a.) Barnlös mot sin egen vilja.

Nyckelord: Utled på begränsningar. Visualisering: Jag finner visdomen till mirakel befruktningar.

b.) Orolig mage.

Nyckelord: Ovilja att leva bland ilska och obalans. Visualisering: Jag är helig och jag möter de rätta människorna.

c.) Besatt av dieter.

Nyckelord: Rädsla över att få i sig fel mat. Visualisering: Jag finner den näring som gör mig gott.

d.) Sexuell frustrering.

Nyckelord: Djup smärta från gamla minnen.  Visualisering: Allt är glädje och jag är glädje.

e.) Värk i äggstockar och testiklar fast inget är fel.

Nyckelord: Tvivel. Att tro mer på vetenskap än mirakel.Visualisering: Jag är gudomlig.

f.) Överaktiv urinblåsa.

Nyckelord: Nervositet av att vara i närheten av energitjuvar. Visualisering: Jag kan gå vart jag vill, när jag vill.

 

 

Third chakra:

a.) Sciatica.

Keywords: Fear of telling the truth. Visualization: I dare say what I mean.

b.) Lower back problem.

Keywords: Powerless due to lack of support in life. Visualization: There are people who love me.

c.) Kidney problems.

Keywords: Feeling that someone is stealing your life. Visualization. I’m taking back my power.

d.) Muscle inflammation that causes migraines.

Keywords: Anger over being exploited. Visualization: I control my own life.

e.) Hypersensitive stomach.

Keywords: Fear of new things and how to survive. Visualization: I get the courage I long for.

f.) Need for endless time in the bathroom.

Keywords: Stress over not being able to be at peace. Visualization: I get all the time in the world.

g.) Obsessed with cleaning the body on the inside and outside.

Keywords: Fear of the unseen. Visualization: I shimmer by myself.

h.) Disgust or love of cold or hot water.

Keywords: Restlessness. Thoughts of moving all the time. Visualization: I decide for myself.

i.) Taken by angry people.

Keywords: Cannot understand how people behave. Visualization: I can protect myself.

j.) Tense from the compulsion of having to leave early in the morning.

Keywords: Who Invented the Watch? Visualization: I can stop time and have time to sleep ready.

k.) Extreme need for fresh air.

Keywords: Fainting in environments with polluted air. Visualization: I always find fresh air.

l.) Middle back problems.

Keywords: Stuck in the past. Visualization. There is happiness in the future.

Tredje chakrat:

a.) Ischias.

Nyckelord: Rädsla för att berätta sanningen. Visualisering: Jag vågar säga det jag menar.

b.) Nedre rygg problem.

Nyckelord: Kraftlös på grund av brist på stöd i livet.  Visualisering: Det finns människor som älskar mig.

c.) Njurproblem.

Nyckelord: Känsla av att någon stjäl ens liv. Visualisering. Jag tar tillbaka min kraft.

d.) Muskelinflammation som orsakar migrän.

Nyckelord: Ilska över att bli utnyttjad. Visualisering: Jag styr över mitt eget liv.

e.) Överkänslig mage.

Nyckelord: Rädsla för nya saker och hur man överlever. Visualisering: Jag får det mod jag längtar efter.

f.) Behov av ändlös tid i badrummet.

Nyckelord: Stress över att inte få vara ifred. Visualisering: Jag får allt tid i världen.

g.) Besatt av att rengöra kroppen på insidan och utsidan.

Nyckelord: Rädsla för det som inte syns. Visualisering: Jag skimrar av mig själv.

h.) Avsky eller kärlek till kallt eller varmt vatten.

Nyckelord: Rastlöshet. Tankar på att flytta hela tiden. Visualisering: Jag bestämmer själv.

i.) Medtagen av arga människor.

Nyckelord: Kan inte begripa hur folk beter sig. Visualisering: Jag kan skydda mig.

j.) Spänd av tvånget att behöva ge sig av tidigt på morgonen.

Nyckelord: Vem uppfann klockan? Visualisering: Jag kan stanna tiden och hinner sova klart.

k.) Extremt behov av frisk luft.

Nyckelord: Svimfärdig i miljöer med förorenad luft. Visualisering: Jag hittar alltid frisk luft.

l.) Mellanryggs problem.

Nyckelord: Fast i det förflutna.  Visualisering. Det finns lycka i framtiden.

Fourth chakra:

a.) Plastic surgery.

Keywords: This is not me. I have to change. Visualization: I love myself.

b.) Heart problems. Deep loss and anger.

Keywords: Missing home or the past. Visualization: I get the love I need.

c.) Need for sweets, chocolate and sugar.

Keywords: Loneliness and restlessness. Visualization: I create the beautiful.

d.) Physical reactions when the environment is in disharmony.

Keywords: Problems finding balance. Visualization: I am protected by my own light.

e.) Need for alcohol.

Keywords: Eternal longing for one’s twin soul. Visualization: One day we will meet. On Earth or in heaven.

 

 

Fjärde chakrat:

 

a.) Plastik operationer.

Nyckelord: Det här är inte jag. Jag måste förändras. Visualisering: Jag älskar mig själv.

 

b.) Hjärtproblem. Djup förlust och ilska.

Nyckelord: Saknar hemmet eller det förgångna. Visualisering: Jag får den kärlek jag behöver.

 

c.) Behov av sötsaker, choklad och socker.

Nyckelord: Ensamhet och rastlöshet. Visualisering: Jag skapar det vackra.

 

d.) Fysiska reaktioner när omgivningen är i disharmoni.

Nyckelord: Problem med att finna balans. Visualisering: Jag är skyddad av mitt eget ljus.

 

e.) Behov av alkohol.

Nyckelord: Evig längtan efter ens tvillingsjäl. Visualisering: En dag möts vi. På Jorden eller i himlen.

Fifth Chakra:

a.) Asthma.

Keywords: Impatience that others cannot see how things should be. Visualization: I do not have to worry about everything.

b.) Cancer.

Keywords: Deep pain. Forced to carry old secrets.Visualization: I can let go of everything I do not need.

c.) Upper back problems.

Keywords: Being unloved. Visualization: I only carry my own bags when I travel.

d.) Breast. Lack of nutrition.

Keywords: The longing for food as comfort. Visualization: Love is a gift to me.

e.) Imbalance in the thyroid gland.

Keywords: Anger that people do not listen. Visualization: I have the right to come first.

f.) Sore and sore mouth.

Keywords: Fatigue. Dishonesty.Visualization: I shine of truth to myself.

g.) Problems with teeth.

Keywords: Constant weight of having to make decisions.Visualization: I can be free and decide on my own time.

h.) Obsessed with nails.

Keywords: The desire to make everything perfect. Visualization: I exhale.

i.) Tired hands.

Keywords: Tired of taking care of others. Visualization: I touch the beauty that I have chosen.

j.) Eat slowly or quickly.

Keywords: Fear of not being able to do what you want. Visualization: I’m stronger than I think.

k.) Hypersensitivity to sounds produced by other people.

Keywords: Do not tolerate rude people. Visualization: I have the right to silence.

l.) Smoking.

Keywords: A strangely dangerous way to relax. Visualization: I am learning to breathe.

ll.) Problems sleeping or falling asleep.

Keywords: Need to have the bedroom in a special way. Visualization: I can create peace of mind and peace.

m.) Cough.

Keywords: Feeling suffocated by life. Visualization. I am calm.

 

Femte chakrat:

a.) Astma.

Nyckelord: Otålighet över att andra inte kan se hur saker ska vara.  Visualisering: Jag behöver inte bry mig om allt.

b.) Cancer.

Nyckelord: Djup smärta. Tvingad att bära gamla hemligheter. Visualisering: Jag kan släppa taget om allt jag inte behöver.

c.) Övre ryggproblem.

Nyckelord: Att vara oälskad. Visualisering: Jag bär endast mina egna väskor när jag reser.

d.) Bröst. Brist på näring.

Nyckelord: Längtan efter mat som tröst. Visualisering: Kärleken är en gåva till mig.

e.) Obalans i sköldkörteln.

Nyckelord: Ilska för att människor inte lyssnar. Visualisering: Jag har rätt att komma först.

f.) Öm och sårig mun.

Nyckelord: Trötthet. Oärlighet. Visualisering: Jag lyser av sanning till mig själv.

g.) Problem med tänder.

Nyckelord: Konstant tyngd av att behöva ta beslut. Visualisering: Jag kan vara ledig och bestämma över min egen tid.

h.) Besatt av naglar.

Nyckelord: Önskan att göra allt perfekt. Visualisering: Jag andas ut.

i.) Trötta händer.

Nyckelord: Trött på att ta hand om andra. Visualisering: Jag rör vid det vackra som jag själv valt.

j.) Äta långsamt eller fort.

Nyckelord: Rädsla att inte klara det man vill. Visualisering: Jag är starkare än vad jag tror.

k.) Överkänslighet för ljud som andra människor åstadkommer.

Nyckelord: Tål inte oförskämda människor. Visualisering: Jag har rätt till tystnad.

l.) Rökning.

Nyckelord: Ett märkligt farligt sätt att koppla av. Visualisering: Jag lär mig andas.

ll.) Problem att sova eller somna.

Nyckelord: Behov av att ha sovrummet på ett speciellt sätt. Visualisering: Jag kan skapa sinnesfrid och ro.

m.) Hosta.

Nyckelord: Känsla av att bli kvävd av livet.  Visualisering. Jag är lugn.

Sixth chakra:

a.) Stuffy nose.

Keywords: Leave me alone so I have time for everything I need. Visualization: I relax.

b.) Problems with ears.

Keywords: Can’t stand it anymore. Visualization: I can travel away on vacation.

c.) Dizziness.

Keywords: Drained by egocentric people. Visualization: I am moving on to a better life.

d.) Eye problems.

Keywords: Too much trouble. Visualization: Give me beauty as it was in the past.

e.) Hypersensitivity to odours.

Keywords: Concern about threat and danger. Visualization: I am confident with my own scents.

f.) Shattering dreams.

Keywords: Problems walking firmly on the ground. Visualization: I walk and am happy.

g.) Spiritual experiences that cause chaos.

Keywords: Not knowing what to do. Visualization: The angels show me the way.

h.) Great need for sleep.

Keywords: Bad conscience for behaving differently. Visualization: I have the right to turn around the clock.

i.) Migraine.

Keywords: The longing to remember who you are. Visualization. I get all the answers.

Sjätte chakrat:

a.) Täppt näsa.

Nyckelord: Lämna mig ifred så jag hinner med allt jag ska. Visualisering: Jag slappnar av.

b.) Problem med öron.

Nyckelord: Står inte ut längre.  Visualisering: Jag kan resa bort på semester.

c.) Yrsel.

Nyckelord: Dränerad av egocentriska människor. Visualisering: Jag tar mig vidare till ett bättre liv.

d.) Ögonproblem.

Nyckelord: För mycket problem. Visualisering: Ge mig skönhet som den var förr i tiden.

e.) Överkänslighet mot dofter.

Nyckelord: Oro för hot och fara. Visualisering: Jag är trygg med mina egna dofter.

f.) Splittrande drömmar.

Nyckelord: Problem att gå stadigt på marken. Visualisering: Jag vandrar och är lycklig.

g.) Andliga upplevelser som orsakar kaos.

Nyckelord: Att inte veta vad man ska göra. Visualisering: Änglarna visar mig vägen.

h.) Stort sömnbehov.

Nyckelord: Dåligt samvete för att bete sig annorlunda. Visualisering: Jag har rätt att vända på dygnet.

i.) Migrän.

Nyckelord: Längan efter att komma ihåg den man är.  Visualisering. Jag får alla svar.

Seventh Chakra:

a.) Undefined symptoms no one can diagnose.

Keywords: There’s something out there. Visualization: I own all the knowledge.

b.) Obsessed with cleaning the house, spiritual energies and things.

Keywords: Fear or love for ghosts. Visualization: I get it as clean as I want.

c.) Strange marks and sensations on and inside the body.

Keywords: Need to check everything with a magnifying glass. Visualization: I have time for everything.

d.) Fear or delight in spiritual experiences.

Keywords: Nothing is too small or too big for me. Visualization: I find balance.

e.) Panic over ugly patterns.

Keywords: It is a human right to shop. Visualization: I create my world as I wish.

f.) Love to swim, swim and sit in the sauna. Preferably during working hours.

Keywords: Free soap for everyone. Visualization: I move in water and get harmony.

g.) Need to be alone and think.

Keywords: Stress that it is not quiet around. Visualization: I find the silence I need.

h.) Hair problems.

Keywords: Too much responsibility. Sorrow. Visualization: I will laugh and dance again.

i.) Deep pain in the muscles of the head.

Keywords: Old tension that was never released. Visualization: I look for the light and find it.

Sjunde chakrat:

a.) Odefinierade symptom ingen kan diagnostisera.

Nyckelord: Det finns något därute.  Visualisering: Jag äger all kunskap.

b.) Besatt av att städa huset, andliga energier och saker.

Nyckelord: Rädsla eller kärlek till spöken. Visualisering: Jag får det så rent som jag vill.

c.) Konstiga märken och sensationer på och inuti kroppen.

Nyckelord: Behov av att kolla allt med förstoringsglas.  Visualisering: Jag hinner med allt.

d.) Rädsla eller förtjusning över andliga upplevelser.

Nyckelord: Ingenting är för litet eller för stort för mig. Visualisering: Jag finner balans.

e.) Panik över fula mönster.

Nyckelord: Det är en mänsklig rättighet att shoppa. Visualisering: Jag skapar min värld som jag önskar.

f.) Älskar att simma, bada och sitta i bastun. Helst på arbetstid.

Nyckelord: Fri tvål till alla. Visualisering: Jag rör mig i vatten och får harmoni.

g.) Behov av att vara ensam och tänka.

Nyckelord: Stress över att inte det är tyst runt omkring.  Visualisering: Jag finner den tystnaden jag behöver. 

h.) Hårproblem.

Nyckelord: För mycket ansvar. Sorg. Visualisering: Jag kommer skratta och dansa igen.

i.) Djup smärta i musklerna på huvudet.

Nyckelord: Gammal spänning som aldrig förlösts.  Visualisering: Jag letar efter ljuset och finner det.