Den som är utvald.

Ödets nornor kastar sig över den inte ont anade människan och leder henne fram till ödets port. De vackra men listiga vindarna som åstadkommer så mycket mönster på Jorden blåser in en kallelse i människans hjärta och hon ger sig ut på vägarna med en karta över sin mission i handen. En del kallar det för karma andra det förutbestämda. Men den som vandrar upptäcker snart att karma är det hon får betala för tidigare misstag och det går att lösa upp med god vilja och ärlighet medan ödet, vägen själv, ligger fast som en fixstjärna och rör sig så långsamt att inget verkar hända. Som ett rött lacksigill med en märklig symbol i ger ödet en del människor stämpeln de utvalda. Det finns inget muntert eller avundsvärt i det. De blir budbärare med osynliga eller synliga sår på kroppen som aldrig läker. De pratar om saker ingen sett, de lever i parallella världar och de bär sin kallelse med en övertygelse att aldrig ge upp.

De vistas ofta en kort tid på öar vars landsmassa av någon okänd anledning blivit kvar mitt ute i ett stormande hav eller en bottenlös sjö. Där väntar den förslagna västanvinden på att släppa ut en saga. Och den utvalda blir sagan, hon blir fast därinne och upptäcker som alla gränsöverstigare att det är lättare att komma in än att komma ut. Hon blir jagad förstås. Av sin egen skräck och villfarelse för hon vet aldrig riktigt om hon gör rätt när hon gör fel eller tvärtom. Ödet föser henne Jorden runt som en galning utan en vanlig karta eller kompass och det enda hon har är den inre kristallklara rösten som en del kallar Gud och andra rena vansinnet. Den utvalda har fått för sig att hon måste berätta något som skulle vara av värde för mänskligheten. Detta värde skulle förhindra mörkret att bli ännu mörkare. Men eftersom mörkret sällan syns, bara dess handlingar, så kan man fråga sig om mörker är okunnighet eller en ondskefull kraft i sig. Därom tvista de lärde, tänker den utvalda som vet att mörker är brist på ljus som åstadkommer orättvisor som hon får slåss mot vare sig hon vill eller inte. Har hon tur blir hon inte kallad ett redskap från mörkret själv och inspärrad i ett utrymme av sten som bara kan lösas upp med hjälp av änglar och fortsätta sin resa igen.

Det bästa fängelse för den utvalda är naturligtvis det mentala. Kringskurna värderingssystem som manar till försiktighet och återhållsamhet, eftersom högmod går före fall, ligger som en skir dimma över Jorden och gagnar inte dem som tror på frihet och ett flerdimensionellt tänkande där var och en få tro på det de vill så länge de inte skadar andra. Ett mentalt fängelse har den bästa fångvaktaren nämligen ångesten. Den kan göra så ont att människan verkligen kan tro på att den lever ett eget liv när det i själva verket ofta är minnen från tidigare liv som kan liknas vid spöken och gengångare som aldrig gått vidare. Men den utvalda får lära sig att slåss både mot det döda och det levande. Och i båda världar finns det gått om andar och vålnader. Det gäller bara att lära sig se skillnad på vem som är vem. I denna snåriga skog av dimslöjor och spindelnät tar sig den utvalda fram, jagad eller förföljd, dag och natt mot ett mål som på något sätt ger ett reslutat så hon kan återvända hem en gång trasig eller hel eller båda delarna.

Den utvalda har inga andra hjälpmedel än sina berättelser som en dag skrivs ner av henne själv eller andra som blev ett vittne och sedan lämnas de till sitt eget öde för att läsas eller inte läsas. Är du en utvald? Kan du föra berättelser vidare, dina egna eller andras? Föddes du med en besatthet över det skrivna ordet som gav dig inträde till sagorna och deras vidsträckta riken? I den uråldriga stjärnkonstellationen Skytten bor de sagoriken som människan kan besöka, om hon vet hur hon ska göra, och sedan skriva ner dem. Alla sagoförfattare har planetkonstellationer i detta tecken i sina grundhoroskop. Det mytomspunna galaktiska centret i vår galax Vintergatan ligger i Skytten. Ett svart hål med en intensitet som gäckar mänskligheten genom att ge vissa människor en extrem känslighet för ljud och vibrationer och en känsla av att det finns något därute. Är du en utvald så kan gå vilse men du måste alltid lära dig att hitta tillbaka till den rätta stigen för att komma framåt vare sig du vandrar eller skriver ner dina minnen. Skuggorna lurar bland klibbiga spindelnät och kärr så bedrägligt vackra att dina tankar kan stanna där i åratal fastlåsta och oförmögna att gå vidare.

Ödet har tålamod och kan vänta om inte det blir uttråkat och skickar in ett blixtnedslag i din stackars själ så du kvicknar till och vacklar vidare. Den utvalda är en budbärare. En som väcker andra även fast hon nästan dör själv. Törnrosa var en budbärarinna. Hon var en gryningens morgonrodnad som slocknade av mörkret och sov i hundra år tills en vilsekommen kyss, en östanvind, väckte henne och fick henne att andas igen. Hon gick rosens väg.

The one who is chosen.

The Norns of Fate throw themselves upon the unsuspected man and lead him to the gate of fate. The beautiful but cunning winds that produce so much pattern on Earth blow a calling into man’s heart and he sets out on the road with a map of his mission in his hand. Some call it karma, others the predetermined. But the wanderer soon discovers that karma is what she has to pay for past mistakes and it can be resolved with good will and honesty while fate, the path itself, is stuck like a fixed star and moves so slowly that nothing seems to happen. As a red lacquer seal with a strange symbol in it, fate gives some people the stamp of the chosen ones. There is nothing cheerful or enviable in it. They become messengers with invisible or visible wounds on the body that never heal. They talk about things no one has seen, they live in parallel worlds, and they carry their calling with a conviction to never give up.

They often spend a short time on islands whose land mass for some unknown reason has remained in the middle of a stormy sea or a bottomless lake. There, the proposed west wind is waiting to unleash a fairy tale. And the chosen one becomes the fairy tale, she gets stuck in there, discovering like all border crossers that it’s easier to get in than to get out. She gets chased, of course. Of her own horror and delusion because she never really knows if she’s doing the right thing when she’s doing the wrong thing or vice versa. Fate pushes her around the world like crazy without a regular map or compass and all she has is the inner crystal clear voice that some call God and others pure insanity. The chosen one has gotten the feeling that she must tell something that would be of value to humanity. This value would prevent the darkness from becoming even darker. But since darkness is rarely seen, only its actions, one might ask whether darkness is ignorance or an evil force in itself. This is what the scholars dispute, thinks the chosen who knows that darkness is a lack of light that brings about injustices that she has to fight against whether she wants to or not. If she is lucky, she will not be called an instrument from the darkness herself and imprisoned in a space of stone that can only be dissolved with the help of angels and continue her journey again.

The best prison for the chosen one is, of course, the mental. Circumscribed value systems that prompt caution and restraint, because pride takes precedence over fall, lie like a fine mist over the Earth and do not benefit those who believe in freedom and multidimensional thinking where each one is allowed to believe what they want as long as they do not harm others. A mental prison has the best prison guard namely the anxiety. It can hurt so much that people can truly believe that they are living a life of their own when in fact they are often memories of past lives that can be likened to ghosts and ghosts that have never moved on. But the chosen one learns to fight both the dead and the living. And in both worlds there are plenty of spirits and ghosts. It’s just a matter of learning to tell the difference between who’s who. In this tangled forest of veils of mist and cobwebs, the chosen one makes her way, chased or pursued, day and night towards a goal that somehow provides a result so she can return home once broken or healed or both.

The chosen one has no other aids than her stories that one day are written down by herself or others who became a witness and then they are left to their own fate to be read or not read. Are you a chosen one? Can you pass on stories, your own or others’? Were you born with an obsession with the written word that gave you entry into the fairy tales and their vast realms? In the ancient star constellation Sagittarius dwells the fairytale kingdoms that man can visit, if he knows how to do it, and then write them down. All fairy-tale writers have planetary constellations of this sign in their natal charts. The mythical galactic center of our galaxy the Milky Way is located in Sagittarius. A black hole with an intensity that eludes humanity by giving some people an extreme sensitivity to sounds and vibrations and a sense that there is something out there. If you are a chosen one, you can get lost, but you must always learn to find your way back to the right path to get ahead whether you are walking  or writing down your memories. The shadows lurk among sticky cobwebs and marshes so deceptively beautiful that your thoughts can stay there for years locked and unable to move on.

Fate is patient and can wait unless it gets bored and sends a lightning strike into your poor soul so you quicken and stagger on. The chosen one is a messenger. One that wakes others up even though she almost dies herself. Sleeping Beauty was a messenger. She was a dawn morning blush that was extinguished by the darkness and slept for a hundred years until a lost kiss, an east wind, woke her up and made her breathe again. She walked the path of the rose.

Magi.

Människor tror på det de ser. Om det de uppfattar fysiskt går att bevisa kallas det vetenskap. Magi är det som pågår i osynliga dimensioner och som ibland blir synligt för blotta ögat. De senaste tusentals åren har inte varit nådiga för magiker, häxor, trollkarlar eller annat heligt folk. En del rättrogna anser att astrologer borde kastas på elden. Men då kan man svara att om de tre vise männen inte varit astrologer skulle man inte hittat Jesus överhuvudtaget.

 

Allting är energier som kommer någonstans ifrån. Jag hävdar att universum består av en enda kraft som kallas Kärlek och att det är människans fria vilja som bestämmer hur hon använder den. Själen är en gammal resenär som har en kropp på Jorden. Inte tvärtom. Själen har samma ljus som stjärnorna men det har människan glömt bort. Det kosmiska minnet sitter i Hippocampus i hjärnan. Där skapas det nya celler. Om en människa kommer ihåg vem hon är tar hon ner mer ljus i sin kropp och blir en magisk ljusvarelse. Det kallas upplysning. Trollkarlar och häxor använder trollstavar i olika träslag som är laddade med mystik och ljus. Riktigt stora magiker behöver ingen stav utan använder ljuset direkt från sina händer. Om de lägger sina händer på en sjuk människa och hon blir frisk kallas det mirakel. Maktens boningar tycker ofta inte om teckentydare eller tidsresenärer för de brukar sällan hylla auktoriteter. De sitter på kunskap som gör att de inte är rädda. Och eftersom rädslan urholkar själen så går det tyvärr inte att skrämma vettet ur dem och få dem att lyda. Kloka magiska heliga människor har förstånd att hålla sig undan och berättar sällan vem de är. De arma vetenskapsmän eller kvinnor som upptäcker att de äger en intuition likt en kristallklar vetskap vilken leder dem till häpnadsväckande reslutat måste ändå klättra ner på medvetandets stege och förklara med teoretiska ord hur de gjorde.

Övernaturliga saker kopplas ibland ihop med djävulen själv och de gudstrogna hävdar att vilken övernaturlig handling som helst, även en tanke, kan skicka en människa rakt ner i helvetet. Vissa änglar, som inte ens vet vad vemod är, anser däremot att om det överhuvudtaget finns ett helvete så är det på planeten Jorden själv så gräsligt som det är där.

 

Esoterisk kunskap har enligt traditionerna bara berättats för de invigda och utvalda. Eftersom kunskap är makt och människan har en enorm förkärlek för makt som ger herravälde och guld så är den esoteriska vidomens historia kantad av helighet, förräderi och hemligheter.  En magisk människa kan utfärda profetior, använda absolut varseblivning och aldrig använda ordet tro utan veta. Den som bär med sig själens ljus i sin kropp har ljus i sin panna. Därför är pannan och ögonen är extremt känsliga för vad omgivningen har för sig. Vissa människor uppfattar att de är skadade i pannan och har osynliga sår som värker när de blir utsatta för mörka ljud, blir vittnen till orättvisa eller offer för energitjuvar.

 

Själens bonig är tallkottkörteln. Den är porten till himlen som går genom Månens ljus och cykler. Människor som har Månen i samma stjärntecken vibrerar på samma elektromagnetiska energi. Ju närmare avstånd mellan graderna desto starkare. Tallkottkörteln hör också ihop med legenden om Isis tempel som egentligen är en plats i hjärnan. Den öppnas upp genom en förståelse av vad nymånens resa mot fullmånen innebär för djuphaven, vattnet i människors kroppar och fertilitet.

En magiker, en trollkarl, en häxa, en profetissa eller stjärntydare arbetar alltid utan undantag för ljuset och friden. Ingenting annat.

En vis man sade: “Den högsta formen av intelligens är anpassning.”

Föddes du under stjärnor som förutspår att du har magiska krafter har du en lång väg att vandra för en magiker måste manifestera sitt arbete så det blir förståligt för andra. Fixstjärnorna i Skorpionens stjärnkonstellation med den röda superjätte alfa stjärnan Antares styr magiska krafter tillsammans med den ultrablå elektriska planeten Uranus och de esoteriska husen åtta och tolv i ett horoskop. Du måste lära dig skapa där du står. I naturen och i trädgårdar, i ord och bilder, i musik, i ekologisk mat, i rörelse och energi – varhelst det gagnar mänskligheten.

Magic.

People believe what they see. If what they perceive physically can be proven, it is called science. Magic is what goes on in invisible dimensions and sometimes becomes visible to the naked eye. The last thousands of years have not been gracious to magicians, witches, wizards or other holy people. Some believers believe that astrologers should be thrown on the fire. But then you can answer that if the three wise men had not been astrologers, you would not have found Jesus at all.

Everything is energies that come from somewhere. I argue that the universe consists of a single force called Love and that it is man’s free will that determines how he uses it. The soul is an old traveller who has a body on Earth. Not the other way around. The soul has the same light as the stars, but man has forgotten that. The cosmic memory sits in the hippocampus of the brain. There, new cells are created. If a man remembers who he is, he brings more light into his body and becomes a magical being of light. It’s called enlightenment. Wizards and witches use wands in different woods that are loaded with mystery and light. Really big magicians don’t need a rod but use the light directly from their hands. If they put their hands on a sick person and she gets well, it’s called a miracle. The abodes of power often do not like signifiers or time travelers because they rarely praise authority. They sit on knowledge that makes them not afraid. And since fear erodes the soul, unfortunately it is not possible to scare the wit out of them and make them obey. Wise magical holy people have the wits to stay away and rarely tell us who they are. Those poor scientists or women who discover that they possess an intuition like a crystal clear knowledge that leads them to astonishing results must nevertheless climb down the ladder of consciousness and explain in theoretical words how they did.

Supernatural things are sometimes linked to the devil himself and the faithful of God claim that any supernatural act, even a thought, can send a human being straight into hell. Some angels, who do not even know what melancholy is, on the other hand, believe that if there is a hell at all, then on planet Earth itself is as horrible as it is there.

Esoteric knowledge, according to the traditions, has been told only to the initiated and chosen. Since knowledge is power and man has an immense penchant for power that confers dominion and gold, the history of the esoteric wisdom is fraught with holiness, treachery, and secrets. A magical human being can issue prophecies, use absolute perception, and never use the word faith without knowing. He who carries with him the light of the soul in his body has light in his forehead. Therefore, the forehead and eyes are extremely sensitive to what the environment is up to. Some people perceive that they are injured in the forehead and have invisible wounds that ache when exposed to dark sounds, become witnesses of injustice or victims of energy thieves.

The abode of the soul is the pineal gland. It is the gateway to heaven that runs through the light and cycles of the Moon. People who have the Moon in the same zodiac sign vibrate on the same electromagnetic energy. The closer the distance between degrees, the stronger. The pineal gland is also connected to the legend of the Temple of Isis, which is actually a place in the brain. It is opened up through an understanding of what the new moon’s journey towards the full moon means for the deep sea, the water in people’s bodies and fertility.

A magician, a witch, a prophetess or star interpreter always works without exception for the light and peace. Nothing else.

A wise man said, “The highest form of intelligence is adaptation.”

Were you born under stars that predict that you have magical powers, you have a long way to go because a magician must manifest his work so it becomes understandable to others. The fixed stars of Scorpio’s star constellation with the red supergiant alpha star Antares control magical powers along with the ultra-blue electric planet Uranus and the esoteric houses eight and twelve in a horoscope. You have to learn how to create where you stand. In nature and in gardens, in words and pictures, in music, in organic food, in movement and energy – wherever it benefits humanity.

Symboler för att finna sin magi:

Vatten som delar sig i luften är en symbol för ett vägskäl. En vattenfontän styr öppna landskap där människan vandrar under stora vedermödor och ofta ensam sökande efter en källa som kan ge liv. En källa kan vara en geografisk plats ute i ödemarken eller ett tillstånd i själen. En vattenfontän med magiskt vatten är upplysning där du ska inse något du aldrig gjort. Källan som finns i en oåtkomlig natur är en plats dit du måste ta dig av egen hand och våga dricka av vattnet som renar dig. Och källan som finns inom dig ligger så djupt att du måste lämna sorlet och larmet i dig för att nå dit. I meditation eller i dagdrömmar måste du ta dig till källan. Där väntar varelser som lyser som Andromeda galaxens alla stjärnor. Lyssna till vad de har att säga.

En silverskiva som vilar mellan två horn är en symbol för en spegel. Det är den högsta kraften som kommer från en fullmåne och en månskära. Ljuset är så bländande att bara det inre ögat hos en människa kan klara att möta det. Den runda formen återspeglas i en öppning till en grotta i sten i en urskog där alverna bor. Men den kopplas också ihop med den grotta som Jesus återuppstod i och det mötet med Maria Magdalena som fick arvet i form av en blå ros. Det är din inre spegel du måste möta, inte bara den yttre, och fråga dig varje dag om det du gör är din sanning eller någon annans. Äkta silverbrickor går att spegla sig i men alvernas silverfat får man leta efter i djupa grottor där facklor brinner för att visa vägen. Alvernas silverfat är gjorda av ljus från Plejaderna.En svan är en fågel som simmar mellan pelare och sjunger i sagornas land. Den vet hemligheten med prinsar och prinsessor som måste gå igenom prövningar för att finna varandra. Ibland finner de varandra, ibland inte. Musiken som skapas där är den som används när man dansar. Om inte musiken är rätt fungerar inte dansen. Svanen frågar; vem ska du dansa den sista dansen med? Musik innehåller rytm som bygger på heliga mönster och de som hör ihop rör sig i samma takt. Den inre musik som din själ bär på måste få utlopp så du kan höra röster från de himmelska sfärerna och skapa något som ingen kan glömma. I sagans land finns musik du måste leta efter och lyssna till tills du har lärt dig höra din egen sång. Svanen kommer från den stjärna vars ljus skapade Excalibur, svärdet som Avalons prästinnor skänkte till Kung Arthur.

När den skimrande skarabén rullar sin solskiva ner för horisontens kant anländer magin till en sandstrand. Den varma röda kvällssolen värmer upp frusna hjärtan. Ett snäckskal visar två själar som sover tätt tillsammans och när skymningen faller stiger de upp och börjar dansa för att tillbe natten att de ska få färdas tryggt mot gryningen. Det är på natten man ser stjärnor och när Månen lyser över havet blir den mörkblå ytan en ljus gata så människan ska bevara sitt frid. Havssalt får dig att komma till sans och dra ihop dina energier så du orkar mer och inte blir så sårbar. Du måste dansa i gränslandet mellan sand och havsvatten, där sanden ligger fri den stund det tar för vågorna att dra sig ut till havs och sedan vända in mot land. Och du måste hålla balansen när vågorna långsamt slår in mot fötterna. Dansen kallar på skarabén som kommer från Egyptens pyramider.

Ditt röda heliga hjärta slår i samma takt som guldskivan när den rör sig i templet. Guldskivan hänger på en vägg av marmor och guldet blänker som överjordiskt solljus. En lejoninna vaktar savannen utanför och vet när kamelkaravanerna anländer från sanddynerna i öst. En kamel bär en packning med ett rubinhjärta som tillhör templet och ska ligga i en ask. Asken har samma form som en fyrkant i horoskopet. Heliga askar öppnas sällan för innehållet är för hemligt. Du måste lära dig att bemästra de 90 gradiga vinklarna innan du kan tänka på att öppna locket på den ask där ditt hjärta vilar och spegla dig i guldskivan. Men när du gör det vet du hjärtats väg. Om du har något guldsmycke, håll i det och känn in guldskivan.

Jordens grönska kallar på frön som ska rädda den. I framtidens växthus kommer nya frön odlas som ger blommor och örter och annan grönska som gör människor friska och inte skadar planeten. Trädgårdar planteras och planeras och blir ett lagligt krav i städer och på landet för att det ska finnas närodlat och mångfald som bara går ut på att läka obalans och ofrid. Det finns trädgårdar man går in i och aldrig kommer ut ur förrän man lärt sig jordens kraft. Du som flätar dina egna korgar och fyller dem med idéer kommer få en nyckel till en grind som leder till en paradisträdgård och där bor det devor som är så starka att inga människor som inte är värdiga släpps in. Devor är naturväsen som öppnar portar till de världar som existerar parallellt på Jorden och där finns det ljus från jungfruns egen fackla. Om du hittar den porten är ljuset ditt.

En gång för längesen skänktes två bägare till silverringen av stjärnor av ett systerskap långt härifrån. En skål blev en legend som berättar om tvillingsjälar och den andra blev en skål med löften för de som är trogna Gudinna. Runt skålarna växer det rosor. Och här finns den yttersta sanningen om pentagrammet och rosenbladens mystik. En vågskål måste väga jämt och vara i balans trots att det stormar runt omkring. Graalen är tidslinje av visdom som burits av visdomsbärarinnor i eoner av tid och de bär svaren till hur det ska bli fred på Jorden. Symbolen för bägarna är en tunnel av ljus som kommer från ett annat universum. Du är här för att förändra världen genom att förena silver och guld, energier som du bär i själen och kopplas till Månen och Solen och din förmåga att finna och bära Graalen.

En tidsresenär reser som örnarna och ser allt de vill. Den som reser genom tiden färdas bakåt i tiden och framåt i tiden och i nuet. Det finns inga gränser eller begränsningar bara plötsliga avbrott när de kommer och går. Tycker du att du inte är ensam ibland utan är iakttagen? Fråga dig om du har en tidsresenär hos dig. Det kan bli iskallt i rummet du befinner dig och den kylan kan stanna kvar i timmar. Det kan också börja dofta blommor trots det inte finns några. Vill du resa i tiden själv måste du vara stark annars kan du gå vilse. De riktig skickliga finner tidsportaler på Jorden som de enkelt kliver in i och hamnar i en annan tid där de försöker lämna budskap som tillhör framtiden till oförstående människor. En del själar har vandrat i tidsportaler i evighet, de möter ofta den de älskar och så reser de tillsammans.

 

Symbols of finding one’s magic:

Water dividing in the air is a symbol of a crossroads. A water fountain rules open landscapes where man wanders under great tribulations and often alone searches for a source of water that can give life. A source can be a geographical location out in the wilderness or a state of the soul. A water fountain with magical water is enlightenment where you should realize something you never did. The spring that exists in an inaccessible nature is a place where you have to go by your own hand and dare to drink from the water that purifies you. And the source that is within you is so deep that you have to leave the murmur and the alarm in you to get there. In meditation or in daydreams, you need to get to the source. There, creatures that shine like all the stars of the Andromeda galaxy await. Listen to what they have to say.

A silver disc resting between two horns is a symbol of a mirror. It is the highest force that comes from a full moon and a crescent moon. The light is so dazzling that only the inner eye of a human being can manage to meet it. The round shape is reflected in an opening to a cave in stone in a primeval forest where the elves live. But it is also linked to the cave in which Jesus was resurrected and that encounter with Mary Magdalene who received the inheritance in the form of a blue rose. It’s your inner mirror you have to face, not just the outer one, and ask yourself every day if what you’re doing is your truth or someone else’s. Real silver trays can be reflected in, but the elves’ silver platters can be looked for in deep caves where torches burn to show the way. The silver platters of the elves are made of light from the Pleiades.

A swan is a bird that swims between pillars and sings in the land of fairy tales. It knows the secret of princes and princesses who have to go through trials to find each other. Sometimes they find each other, sometimes they don’t. The music created there is the one used when dancing. If the music isn’t right, the dance won’t work. The Swan asks; who are you going to dance the last dance with? Music contains rhythms that are based on sacred patterns and those that belong together move at the same pace. The inner music that your soul carries must have an outlet so that you can hear voices from the heavenly realms and create something that no one can forget. In the land of fairy tales there is music you have to look for and listen to until you have learned to hear your own song. The swan comes from the star whose light created Excalibur, the sword that Avalon’s priestesses bestowed on King Arthur.

As the shimmering scarab rolls its solar disk down the edge of the horizon, the magic arrives at a sandy beach. The warm red evening sun warms up frozen hearts. A seashell shows two souls sleeping closely together and when dusk falls, they get up and start dancing to worship the night that they may travel safely towards dawn. It is at night that you see stars and when the Moon shines over the sea, the dark blue surface becomes a bright street so that man will keep his peace. Sea salt makes you come to your senses and pull your energies together so you can cope more and don’t become so vulnerable. You have to dance in the borderland between sand and sea water, where the sand lies free the moment it takes for the waves to pull out to sea and then turn in towards land. And you need to keep your balance as the waves slowly hit your feet. The dance calls for the scarab that comes from Egypt’s pyramids.

Your red sacred heart beats at the same pace as the gold disk as it moves in the temple. The gold disc hangs on a wall of marble and the gold glistens like aboveground sunlight. A lioness guards the savannah outside and knows when the camel caravans arrive from the dunes of the east. A camel carries a pack with a ruby heart belonging to the temple and should lie in a box. The box has the same shape as a square in the horoscope. Sacred boxes are rarely opened because the contents are too secret. You must learn to master the 90 degree angles before you can think about opening the lid of the box where your heart rests and reflecting you in the gold disk. But when you do, you know the way of the heart. If you have any gold jewellery, hold it and feel the gold disc.

The greenery of the earth calls for seeds that will save it. In the greenhouses of the future, new seeds will be grown that provide flowers and herbs and other greenery that make people healthy and do not harm the planet. Gardens are planted and planned and become a legal requirement in cities and in the countryside for there to be locally grown and diversity that only involves healing imbalance and unease. There are gardens you go into and never get out of until you learn the power of Earth. You who braid your own baskets and fill them with ideas will get a key to a gate that leads to a paradise garden and there live devas that are so strong that no people who are not worthy are allowed in. Devas are nature beings who open gates to the worlds that exist parallel on Earth and there is light from the Virgin’s own torch. If you find that gate, the light is yours.

Once a long time ago, two cups were donated to the Silver Ring by stars by a sisterhood far from here. One cups became a legend telling of twin souls and the other became a cup of vows for those who are faithful Goddesses. Around the cups grow roses. And here is the ultimate truth about the pentagram and the mystery of rose petals. A scale must weigh evenly and be in balance even though there is a storm all around. The Grail is the timeline of wisdom carried by wisdom bearers for eons of time and they carry the answers to how there will be peace on Earth. The symbol of the cups is a tunnel of light coming from another universe. You are here to change the world by uniting silver and gold, energies that you carry in your soul and are connected to the Moon and the Sun, and your ability to find and carry the Grail.

A time traveller travels like the eagles and sees everything they want. He who travels through time travels backwards in time and forward in time and in the present. There are no limits or restrictions just sudden interruptions as they come and go. Do you find that you are not alone sometimes but are observed? Ask yourself if you have a time traveller with you. It can get freezing cold in the room you’re in and that cold can stay there for hours. It can also start to smell flowers even though there are none. If you want to travel in time yourself, you must be strong otherwise you may get lost. The real skilled find time portals on Earth that they easily step into and end up in another time where they try to leave messages belonging to the future to unaware people. Some souls have walked in time portals for eternity, they often meet the one they love and so they travel together.

Lovely Lena

Tvillingsjälar.

En kosmisk dimension är ett ofattbart medvetandetillstånd som har kontakt med Jorden. En kosmisk dimension är också en multidimensionell fysisk plats ute i Universum.

Planeten Jorden har länge befunnit sig i den tredje dimensionella världen men ska upp till den femte dimensionen, allt för att människan ska lämna sitt begränsade sätt att se på livet och det gudomliga som existerar överallt.

Tvillingsjälar som möts på Jorden har sänkt sina frekvenser för att kunna återfödas och hjälpa Jorden nå den femte dimensionen. De har samtliga bestämt innan de inkarnerade att ta sig an den missionen. Det är därför de är här.

Tvillingsjälar kommer från samma plats ute i Universum där de vibrerar på en och samma färg och energi men föds som motpoler på Jorden. Allt för att snabbare kunna manifestera sina energier. De bär med sig minnen och koder i själen som väcks till liv när de möts. Det den ena kan måste den andra lära sig och tvärtom.

Tvillingsjälar är här för att lära andra människor något bara genom att finnas till. De plågas och testas så varenda cell ska kunna ta in så mycket ljus och visdom som möjligt. Under ytan av förvirring och vemod på vägen ligger ett minne av en kärlek till varandra. Den kärleken har en källa som inte existerar på Jorden. Det är hjärtchakrat som binder dem samman. Det är där elden sitter som hör till Kundalini energin.

Oxens symbol är en cirkel med en månskära vilandes ovanpå. Det är en symbol för det tredje ögat och Talamus i hjärnan som är en kopplingsstation för sinnet. Det är i Talamus som tvillingsjälar kommunicerar genom telepati, energier och känslor och det är tredje ögat som gör att de kan mötas i andra dimensioner. Oxen är ett jordtecken och den som har den starkaste urkraften symboliserar cirkeln och guldet och den som är en matrix för utomjordiska energier symboliseras av månskäran och silvret. Tvillingsjälar är välsignade av alkemin som smälter samma guld och silver i Kundalini energin men hopplöst utlämnade till sitt jordiska öde då deras uppgift stundtals verkar omöjlig. De är ensamma men inte bortglömda av den plats de kommer ifrån.

Twinsouls.

A cosmic dimension is an inconceivable state of consciousness that has contact with the Earth. A cosmic dimension is also a multidimensional physical place out in the Universe.

The planet Earth has long been in the third dimensional world but is going up to the fifth dimension, all for man to leave his limited way of looking at life and the divine that exists everywhere.

Twinsouls who meet on Earth have lowered their frequencies in order to be reborn and help the Earth reach the fifth dimension. They have all decided before incarnate on that mission. That’s why they’re here.

Twin souls come from the same place out in the Universe where they vibrate in one and the same color and energy but are born as opposite poles on Earth. All to be able to manifest their energies faster. They carry with them memories and codes in the soul that are brought to life when they meet. What one can do, the other must learn and vice versa.

Twin souls are here to teach other people something just by being there. They are tormented and tested so that every single cell should be able to absorb as much light and wisdom as possible. Beneath the surface of confusion and melancholy along the way lies a memory of a love for one another. That love has a source that does not exist on Earth. It is the heart chakra that binds them together. This is where the fire sits that belongs to the Kundalini energy.

The symbol of Taurus is a circle with a crescent moon resting on top. It is a symbol of the third eye and the Talamus of the brain which is a connection station for the mind. It is in the Talamus that twin souls communicate through telepathy, energies and emotions and it is the third eye that allows them to meet in other dimensions. Taurus is an earth sign and the one with the strongest primordial power symbolizes the circle and the gold and the one that is a matrix of extraterrestrial energies is symbolized by the crescent moon and the silver. Twinsouls are blessed by alchemy that melts the same gold and silver in the Kundalini energy but hopelessly handed over to their earthly destiny as their task sometimes seems impossible. They are lonely but not forgotten by the place they come from.

Tvillingsjälar.

De är motpoler som har samma kosmiska urkälla. På Jorden är de som eld och vatten, åska och blixt och jord och luft. Deras själar har rest i eoner av tid och de delar samma hjärta som ibland slår i samma takt, ibland inte. De drabbas av extra hjärtslag, hårda hjärtslag eller kortvariga hjärtrusningar när de går upp i frekvens eller är långt ifrån varandra. De är här för att höja energierna för Jordens kraftfält. De är här för att lära och lära ut. De är här för att läka och läkas. Det den ene inte förstår begriper den andra och tvärtom. De pratar ett märkligt språk med varandra som trots missförstånd och förvirring, sorg och oberäknelighet innehåller en djup samhörighet. De har olika andliga gåvor. De kan röra sig genom energifält och dimensioner. Deras motpoler aktiverar olika laddningar i varandra och det är då eld och vatten blir ånga, åska och blixt blir kortslutning och jord och luft blir storm. De kan få brännskador och eksem och oförklarliga symtom. De söker ständigt efter svar som knappast finns utanför deras sfär. De är förtegna, skyddar varandra och har svårt med tillit inför andra själar som karmat för i deras väg eftersom där sällan finns en sanning. Det sägs att i framtiden kommer samtliga tvillingsjälar att mötas men det sägs också att de som möts nu inte har en lätt väg att gå. Jorden har glömt bort sanningarna om tvillingsjälar.

 

Twin souls.

They are opposite poles that have the same cosmic source. On Earth they are like fire and water, thunder and lightning and earth and air. Their souls have travelled in eons of time and they share the same heart that sometimes beats at the same rate, sometimes not. They suffer from extra heartbeats, hard heartbeats or short-term heartbeats when they go up in frequency or are far apart. They are here to raise the energies of the Earth’s energy field. They are here to teach and teach. They are here to heal and be healed. What one does not understand the other understands and vice versa. They speak a strange language with each other which, despite misunderstandings and confusion, sadness and unpredictability, contains a deep connection. They have different spiritual gifts. They can move through energy fields and dimensions. Their opposite poles activate different charges in each other and that is when fire and water become steam, thunder and lightning become short circuits and earth and air become storms. They can get burns and eczema and unexplained symptoms. They are constantly searching for answers that are hardly being found outside their sphere. They are secretive, protect each other and have difficulty trusting other souls who are karma in their path because there is rarely a truth. It is said that in the future all twin souls will meet but it is also said that those who meet now do not have an easy way to go. Earth has forgotten the truths about twinsouls.

Tvillingsjälars frihet.

I slutändan kunde jag inte längre förklara den resa som mitt sinne gjorde varje dag när jag reste genom rymden och tiden letandes efter svar som alltid fanns, men med ett pris att betala för båda våra själar. Jag visste att han förstod bakom slöjan av tystnad, ständigt  tvivlande på om han skulle följa kärleken eller flyga iväg likt örnarna som han älskade bara för att fly från allt. Jag led av en trött kropp som var utsliten av stjärndamm och han låg sömnlös under ensamma nätter och väntade på att ekon skulle återvända till honom när gryningen långsamt kom runt hörnet och till slut lät mig komma hem. Änglarnas röster kunde inte trösta oss som de brukade göra och inte heller kunde den heliga beröringen från osynliga varelser göra det oavsett hur hårt de försökte. Men sedan i den mörkaste timmen i våra hjärtan kom ett märkligt ljus från någon okänd källa och öppnade en dörr som aldrig öppnats och vi gick upp tillsammans och ut på ett fält av guld när ett öde tog oss längre ner på vägen. Rädslan från Jorden och våra splittrande själar lämnade oss som en gåva från en Gud vi aldrig mött, och då, och bara då, kunde vi höra det rena ljudet i våra ord och gå med stolthet mot en tidslinje där ingen rättvisa hindrade oss att vara fria.

 

Twinsouls freedom.

In the end I could no longer explain the journey my mind did every day when travelling through space and time looking for answers always found but with a price to pay for both of our souls. I knew he understood behind that veil of silence, turning his doubts around if he would follow love or fly off like the eagles he adored just to escape from it all. I suffered from a tired body worn-out by stardust and he lay sleepless during lonely nights waiting for echoes to return to him as dawn slowly came around the corner finally letting me come home. The trust of angels voices did not comfort us as it use to do and nor did the sacred touch from invisible beings no matter how hard they tried. But then in the darkest hour in our hearts a strange light came from some unknown source and opened up a door never opened and we went up together and out on a field of gold as a destiny took us further down the road. The fear from Earth and our scattering souls left us as a gift from a God we’ve never met and then and only then could we hear the pure sound in ours words and walk with pride towards a line in time where no justice prevented us to be free.